30.06.2021

Edukacija, monitoring, uzorkovanje i radni sastanak hrvatskih partnera u Puli i na ušću rijeke Raše u sklopu projekta WATERCARE

U sklopu projekta WATERCARE u periodu od 28.-30. lipnja 2021. održan je sastanak hrvatskih partnera, kao treći u nizu kojim ujedno završava ciklus edukacije korisnika za rad na opremi, monitoring sve tri lokacije WQIS-a i koji omogućuje usklađenje metodologije uzorkovanja te prikupljanja vrijednih podataka. Partneri su se sastali kako bi diskutirali o nadolazećim aktivnostima, izradili planove te otklonili eventualne nejasnoće i probleme. 28. lipnja su se u METRIS-u sastali predstavnici partnera Hrvatskih voda s predstavnicima Istarskog veleučilišta. Hrvatske vode su došle u nadzor dosadašnjih aktivnosti u radnom paketu 3, a posebice onih koje se odnose na uzorkovanja za kišnog i lijepog vremena na lokaciji ušća rijeke Raše za koje je odgovoran METRIS, a koje su ugovorile Hrvatske vode s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije. Također se taj dan pripremala i znanstvena publikacija koju će prestavnici Istarskog veleučilišta i Hrvatskih voda, zajednički pripremiti i publicirati. Sljedećeg dana, 29.6. je na lokaciji Crpne stanice Štalije prvo održana terenska edukacija korisnika za rad na opremi koju je održao Alan Ivan Blažeković iz tvrtke Primotronic d.o.o., a koju su organizirali predstavnici partnera Dubrovačko-Neretvanske županije. Potom je uslijedilo probno i demonstracijsko uzorkovanje za sunčanog vremena koje je odradio METRIS zajedno s HZZJZIŽ. Nakon posjete svima trima pilot lokacijama na hrvatskoj strani Jadrana, ušću Cetine, Neretve i na koncu Raše, te edukacije o korištenju specifične i sofisticirane opreme, diskutiralo se o usklađenju metodologije u pristupu uzorkovanju i unosu te obradi podataka, kako bi vrijedni podaci dobiveni projektom WATERCARE ispunili svoju svrhu, a to je izrada modela predviđanja pojave i širenja onečišćenja vode za kupanje na osjetljivim područjima kao što su ušća rijeka. Partneri su posjetili i lokaciju luke Raša u kojoj je instaliran senzor za detekciju pojave onečišćenja uzrokovanih naftom i naftnim derivatima. Posljednjeg dana sasatanka u METRIS-u je organiziran "brain storming" na temu dizajna sustava za predikciju i dojavu onečišćenja. Sada partneri imaju točniju i jasniju sliku pojava u realnom vremenu, a baza podataka prikupljenih uzorkovanjima se sve više puni što omogućuje talijanskim partnerima izradu sve točnijeg matematičkog modela koji će služiti kao temelj izrade alert tool-a na svih 5 lokacija duž jadranske obale. METRIS je nabavio opremu koja će biti IT podrška (server i hardver) alert tool-a.