21.12.2015

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE USTANOVE METRIS (kopija 1)

Na temelju čl. 24. Statuta Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS Upravno vijeće Ustanove raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Minimalni uvjeti za izbor ravnatelja/ravnateljice su:

- završen diplomski sveučilišni studij na fakultetu prirodoslovno-matematičkog, tehničkog ili društvenog smjera - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci - aktivno poznavanje engleskog i talijanskog jezika (u govoru i pismu) - aktivno poznavanje rada na računalu - posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Prednosti za izbor ravnatelja /ravnateljice su:

- teorijsko i praktično znanje i iskustvo u rukovođenju organizacijama - teorijska i praktična znanja i vještine u rukovođenju projektima i posebice onima financiranima iz EU izvora - vještine proaktivnog odlučivanja i djelovanja u skladu s organizacijskim ciljevima - napredna komunikacijska znanja i vještine

Prijavi je potrebno priložiti:

- izvornik ili ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi - životopis s podacima o školovanju i radnom iskustvu - potvrdu HZMO-a o radnom stažu - presliku domovnice - presliku osobne iskaznice - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili ovjereni prijepis) - presliku vozačke dozvole - viziju razvoja Ustanove te vezano motivacijsko pismo.

Na temelju čl. 24. Statuta Ustanove METRIS, ravnatelja/ravnateljicu imenuje Upravno vijeće Ustanove na mandat od 4 (četiri) godine. Rok za podnošenje prijave na natječaj je utorak, 29. prosinca 2015. godine, a prijava se s cjelokupnom potrebnom dokumentacijom dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka 30, 52100 Pula, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu - NE OTVARAJ“. Prijave se na naznačenu adresu dostavljaju osobno ili preporučenom poštom. U slučaju slanja prijave preporučenom poštom važećim se kao datum primitka smatra datum poštanskog žiga. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

http://www.centarmetris.hr/fileadmin/datoteke/sluzbeni_dokumenti/UV_METRIS_Natjecaj_ravnatelj_FINAL.pdf