11.04.2016

Javni poziv - Program poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

objavljuje

JAVNI  POZIV

za sufinanciranje projekata sredstvima

PROJEKTA PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO – Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja (Seed Co-investment Fund)

 

 1. O Programu

Program osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Primatelja ulaganja) putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital Primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača.

Ciljevi Programa su:

 • Poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća od strane prihvatljivih ulagača u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge.
 • Pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala.
 1. Financijska alokacija

Za provedbu Programa planiran je ukupan iznos od 2,5 milijuna eura iz proračuna Projekta Poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije koji se financira zajmom Svjetske banke.

 1. Rokovi

Poziv je otvoren od dana 13. travnja 2016. i traje do 1. rujna 2016.

 1. Priručnik za operativne postupke

Detaljne informacije o Programu, procedurama prijave i evaluacije te uvjetima financiranja dane su u Priručniku za operativne postupke Fonda za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja.

Priručnik je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku na sljedećoj poveznici:

Priručnik za operativne postupke

Upite vezano uz Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja moguće je postaviti putem e-maila, na adresu seed@hamagbicro.hr.

 1. Dokumentacija

HAMAG-BICRO će zaprimiti i evaluirati samo one prijave koje su potpune i točne, s ispunjenim svim navedenim poglavljima obuhvaćajući tražene podatke pod svim točkama.

Prijave za program zaprimat će se samo ako su ispunjene elektronički i poslane e-poštom na adresu seed@hamagbicro.hr.

Prijava treba sadržavati:

 • Elektronički popunjen Obrazac za prijavu u Word formatu;
 • Elektronički popunjen Obrazac za prijavu s potpisima i pečatom (u PDF formatu);
 • Poslovni plan u skladu sa smjernicama HAMAG-BICRO-a;
 • Proračun projekta prema predlošku HAMAG-BICRO-a (u Excel formatu);
 • Presliku ažuriranog službenog dokumenta u kojem se navodi udio pojedinačnih vlasnika u temeljnom kapitalu Podnositelja prijave (u PDF formatu);
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti Podnositelja prijave s potpisima i pečatom (u PDF formatu);
 • Skupne izjave Podnositelja prijave i Ulagača s potpisima i pečatom (u PDF formatu);
 • Presliku potvrde porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja za Podnositelja prijave (u PDF formatu); i
 • Godišnje financijske izvještaje Podnositelja prijave za zadnje dvije fiskalne godine ako su dostupni (u PDF formatu).

Dokumenti potrebni za prijavu nalaze se na sljedećoj poveznici:

Dokumenti za prijavu

HAMAG-BICRO zadržava pravo zatražiti od Podnositelja prijave i Ulagača dodatnu dokumentaciju potrebnu za ocjenjivanje projekta.

U slučaju da je Prijava nepotpuna ili postoje nedostaci, HAMAG-BICRO će o istome pisanim putem obavijestiti Podnositelja prijave uz rok za podnošenje potpune Prijave.

Napomene

HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna ovog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama HAMAG BICRO-a (www.hamagbicro.hr).