20.02.2014

Javni poziv za dodjelu sredstava temeljem mjera za poticanje gospodarstva Istarske županije za 2014. godinu

MJERA 1: JAMSTVENI FOND ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

Dodjelu kredita temeljem Programa Ministarstva gospodarstva „Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji“ provodi Istarska razvojna agencija d.o.o., prema programima Hrvatske banke za obnovu i razvoj, a krediti će se realizirati putem poslovnih banaka Istarske kreditne banke Umag d.d. i OTP banke d.d..

Zainteresirani poduzetnici informacije za kredit mogu dobiti:

 • u Istarskoj razvojnoj agenciji (IDA) d.o.o., Mletačka 12 (IV. kat), 52100 Pula, Tel. 052/381-900, Fax 052/381-905
 • u HBOR-u, područni ured Istra, Mletačka 12 (IV. kat), 52100 Pula, Tel. 052/219-218, Fax 052/219-217
 • Poslovnicama banke OTP d.d.
 • Poslovnicama banke IKB Umag d.d.
 • putem Internet stranice www.ida.hr.

Zahtjev za kredit s odgovarajućom dokumentacijom podnosi se osobno ili preporučenom poštom na adrese poslovnih banaka i HBOR-a. MJERA 2: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA

Nepovratne potpore temeljem Mjere 2. „Potpore novoosnovanim tvrtkama“ dodjeljuje grad/općina na čijem je području poduzetnik - početnik registriran te se Zahtjev za dodjelu sredstava podnosi direktno gradu/općini.

Poduzetnicima - početnicima smatraju se poduzetnici koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo ili imaju prvi puta otvoren obrt ili trgovačko društvo, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada/općine koji/a dodjeljuje potporu, te imaju 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/cu za slijedeće namjene:

a) izrada poslovnih planova/investicijskih programa b) nabava informatičke opreme c) bankarske usluge za obradu kredita d) ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, poslovni plan, projektno tehnološka dokumentacija, minimalni tehnološki uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, i slično) e) uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), f) nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva g) izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala h) dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Pravo na potporu može se po pojedinom korisniku koristiti samo jednom.

Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.    

Potpore se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Dokumentacija:

 • preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
 • potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja
 • preslika računa za nabavku opreme ili troškove otvaranja obrta odnosno trgovačkog društva, izrade dokumentacije, planova ili studija, te ostale dokumentacije
 • preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje
 • potvrda da subjekt nema dugovanja prema jedinici lokalne samouprave.

Detaljne uvjete pojedinog grada/općine za prijavu na javni poziv za provedbu navedene mjere možete preuzeti na linku „javni poziv“ naznačenom uz pojedini grad/općinu.

Gradovi uključeni u provedbu mjere:

MJERA 3: POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA

Nepovratnu potporu poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata dodjeljuje grad/općina na čijem je području poduzetnik registriran te se Zahtjev za dodjelu sredstava podnosi direktno gradu/općini.

70% potpore financira se iz proračuna grada/općine, a 30% iz proračuna Istarske županije.

Zahtjev za dodjelu nepovratne financijske potpore mogu podnijeti poduzetnici koji posluju i imaju sjedište na području grada/općine za slijedeće namjene:

 • naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca),
 • izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije. 

Uvjeti za dodjelu potpore:

 • da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizirati na području grada/općine koja potporu dodjeljuje,
 • da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
 • da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova za prethodno navedene namjene.
 • da je projekt kandidiran u 2014. godini
 • da je račun za izvršene usluge izdan u 2014. godini

Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.   

Potpore se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Dokumentacija:

 • preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
 • preslika računa
 • preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje
 • potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije 

Uvjete za prijavu na javni poziv za provedbu navedene mjere možete preuzeti na linku  „javni poziv“ pojedinog grada/općine.

Gradovi uključeni u provedbu mjere:

MJERA 4: POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

Nepovratnu potporu za novo zapošljavanje i samozapošljavanje dodjeljuje grad/općina na čijem je području poslodavac registriran, odnosno na čijem području osobe koje se samo-zapošljavaju osnivanjem obrta ili trgovačkog društva imaju stalno prebivalište. Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore podnosi se direktno nadležnom gradu/općini. Pravo na potporu ne mogu ostvariti trgovačka društva u vlasništvu  grada/općine.

Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje odnosi se na povrat sredstava po osnovu uplaćenih obveznih doprinosa iz i na bruto plaću za novozaposlene osobe.

Prednost ostvaruju tvrtke koje su registrirane za obavljanje Prerađivačke djelatnosti.

Potpore se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Uvjete za prijavu na javni poziv za provedbu navedene mjere možete preuzeti na linku  „javni poziv“ pojedinog grada/općine.

Gradovi uključeni u provedbu mjere:

MJERA 5: POTPORE ZA EDUKACIJU PODUZETNIKA O UVJETIMA POSLOVANJA U EU

Sredstva za provedbu mjere „Potpore za edukaciju poduzetnika o uvjetima poslovanja u EU“ osigurava Istarska županija, a provodi Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o..

Mjera obuhvaća financiranje edukacija o uvjetima poslovanju u EU namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima  na području Istarske županije.

Zainteresirani poduzetnici informacije mogu dobiti u Istarskoj razvojnoj agenciji (IDA) d.o.o., Mletačka 12 (IV. kat), 52100 Pula, Tel. 052/381-900 ili slanjem upita na e-adresu ida-uprava@ida.hr.

Javni poziv za pojedinu edukaciju biti će objavljen na stranici Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. www.ida.hr.

Zahtjev za pohađanje edukacija podnosi se direktno Istarskoj razvojnoj agenciji (IDA) d.o.o. po objavi javnog poziva za pojedinu edukaciju.

MJERA 6: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE 

Nepovratnu potporu za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete dodjeljuje grad/općina na čijem je području tvrtka registrirana. Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore podnosi se direktno nadležnom gradu/općini.   Zahtjev za dodjelu nepovratne financijske potpore mogu podnijeti poduzetnici koji posluju i imaju sjedište na području grada/općine za slijedeće namjene:

 • konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i standarda kvalitete
 • certificiranje sustava
 • certificiranje proizvoda - dokaz o sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
 • troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla
 • sufinanciranje troškova informatičke opreme i poslovnog softvera te sitnog inventara neophodnog za unapređenje kvalitete u proizvodnom, odnosno poslovnom procesu.

Prihvatljivim troškovima ne smatraju se troškovi produljenja certifikacije /recertifikacije. Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.  Potpore se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Dokumentacija:

 • preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
 • preslika računa
 • preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje
 • preslika certifikata

Uvjete za prijavu na javni poziv za provedbu navedene mjere možete preuzeti na linku  „javni poziv“ pojedinog grada/općine.

Gradovi uključeni u provedbu mjere:

MJERA 7: PROMOCIJA INOVACIJA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

Sredstva za provedbu mjere „Promocija inovacija na međunarodnom tržištu“ osigurava Istarska županija, a provodi se putem Saveza udruga inovatora Istarske županije.

Mjera obuhvaća sufinanciranje sudjelovanja na specijaliziranim međunarodnim sajmovima, izložbama i ostalim manifestacijama, stručno savjetovanje o inventivnom radu te pomoć u izradi prijava za zaštitu inovacija za koje postoji mogućnost komercijalizacije.

Zainteresirani inovatori i poduzetnici sve potrebne informacije mogu dobiti u Savezu udruga inovatora Istarske županije, F. Glavinića 1/2, 52100 Pula; tel.: 052/219-133; tel./fax: 052/219-160, e-mail adresa: drustvo-inovatora@pu.htnet.hr.

Zahtjev se podnosi direktno Savezu udruga inovatora Istarske županije.

MJERA 8: SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA

Subvenciju troškova za polaganje stručnih i majstorskih ispita dodjeljuje grad/općina na čijem je području poslodavac registriran. Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore podnosi se direktno nadležnom gradu/općini.

Poduzetnici koji posluju i imaju sjedište na području grada/općine mogu podnijeti zahtjev za ostvarenje prava na subvenciju troškova polaganja:

a) Majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu (NN 143/13) za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08), a u obrtnom registru imaju upisano obavljanje obrta sa sjedištem na području grada/općine. b) Stručnih ispita – temeljem Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN24/08, 141/09,23/11, 129/11, 109/12) za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području grada/općine c) Za usavršavanja u zanimanju - srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području grada/općine, a koje posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.

Pravo na subvenciju ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta i to od 01.07.2013., a u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju troškova ima otvoren obrt. Potpore se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Dokumenti:

 • Uvjerenje o položenom majstorskom ispitu HOK-a ili stručnom ispitu
 • Dokaz o uplaćenim sredstvima polaganja ispita ili troškova stručnog osposobljavanja
 • Potvrda o prebivalištu ili obostrana preslika osobne iskaznice
 • Dokaz da se osoba koja je položila majstorski, odnosno stručni ispit zaposlila ili otvorila obrt, odnosno trgovačko društvo.

Uvjete za prijavu na javni poziv za provedbu navedene mjere možete preuzeti na linku  „javni poziv“ pojedinog grada/općine.

Gradovi uključeni u provedbu mjere:

MJERA 9: POTPORE ZA PROMOCIJU NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA

Sredstva za provedbu mjere „Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima“ osigurava Istarska županija, a provodi se putem Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula i Obrtničke komore Istarske županije.

Mjera obuhvaća sufinanciranje sudjelovanja na međunarodnim sajmovima, izložbama i ostalim manifestacijama.

Zainteresirana trgovačka društva sve potrebne informacije mogu dobiti u Hrvatskoj gospodarskoj komori - Županijskoj komori Pula, Carrarina 5, 52100 Pula, Tel:052/378100; Fax:052/211-875; e-mail adresa: hgkpu@hgk.hr.

Zainteresirani obrtnici sve potrebne informacije mogu dobiti u Obrtničkoj komori Istarske županije; tel.: 052/212-993, 052/216-153; fax: 052/383-744; e-mail adresa: ok-istre@ok-istre.hr.

Zahtjev se podnosi direktno nadležnoj komori.

MJERA 10: ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ILI SMANJENJE VISINE KOMUNALNOG DOPRINOSA I KOMUNALNE NAKNADE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

S obzirom na gospodarsku krizu i loše stanje u gospodarstvu poduzetnici su suočenim s nizom poteškoća. Kako bi istima olakšali poslovanje i održavanje na tržištu te kako bi time spriječili povećanje nezaposlenosti Istarska županija daje preporuku jedinicama lokalne samouprave da zadrže postojeću ili smanje visinu komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Mjeru provodi grad/općina na čijem je području tvrtka registrirana. Zahtjev se podnosi direktno nadležnom gradu/općini.

Uvjete za prijavu na javni poziv za provedbu navedene mjere možete preuzeti na linku  „javni poziv“ pojedinog grada/opći

DODATNE POGODNOSTI  ZA PODUZETNIKE - INVESTICIJSKE OLAKŠICE NA LOKALNOJ RAZINI GRAD BUJE Od obveze plaćanja komunalne naknade djelomično se oslobađaju poduzetnici sa sjedištem u Gradu Buje ( trgovačko društvo ili obrt ) za novosagrađene objekte ili za proširenje poslovnih prostora ranije sagrađenih objekata i to kako slijedi:

 • u prvoj godini rada 100%,
 • u drugoj godini rada 50%,
 • u trećoj godini rada  30%.

Od četvrte godine rada , nadalje, komunalna naknada plaća se u punom iznosu.

GRAD PULA-POLA

Grad Pula kroz Odluku o komunalnom doprinosu Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule 14/09) dopušta i omogućava investitorima da ostvare umanjenje koeficijenta zone ukoliko se izgrađuju građevine gospodarsko-proizvodne namjene, kao i obročno plaćanje komunalnog doprinosa do 12 obroka, odnosno do 24 mjesečna obroka ovisno o namjeni građevine, te umanjenje iznosa komunalnog doprinosa za 10% ukoliko je plaćanje jednokratno. Investitorima se također omogućava, prilikom kupnje zemljišta od Grada Pule, da ostvare popust u visini od 5% prilikom plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno da 70% kupoprodajne cijene plate u obrocima na 23 rate dok se 30% plaća jednokratnom uplatom nakon provedenog natječaja, odnosno u roku od 15 dana od sklapanja ugovora. Grad Pula kroz Odluku o gradskim porezima Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule 11/13) oslobađa poduzetnike, pravne ili fizičke osobe ukoliko započnu obavljati djelatnost tijekom godine, za prvu godinu obavljanja djelatnosti (poslovanja) nisu obveznici plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, a ako prestanu obavljati djelatnost tijekom godine, a djelatnost obavljaju u razdoblju kraćem od 6 mjeseci, plaćaju razmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv na mjesečnoj osnovi.

GRAD POREČ-PARENZO

 1. Umanjenje od 10% za jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa (ova odredba se primjenjuje na sve, dakle i na gospodarski sektor),
 2. Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za investitore koji grade na području poduzetničke zone Buići - Žbandaj na građevinskom zemljištu kupljenom od Grada Poreč - Parenzo,
 3. Povrat komunalnog doprinosa za 40%  za objekte iz skupine hoteli, vrsta hotel, kojemu je adaptacijom podignuta kategorija na pet zvjezdica i za novogradnju smještajnog objekta iz skupine hoteli, vrsta hotel takve kategorije i povrat komunalnog doprinosa za 20%  za objekte iz skupine hoteli, vrsta hotel, kojemu je adaptacijom podignuta kategorija na četiri zvjezdice i za novogradnju smještajnog objekta iz skupine hoteli, vrsta hotel takve kategorije.
 4. Umanjenje komunalnog doprinosa od 30% za investitore koji grade na području Urbanističkog plana uređenja "Servisna zona Poreč - Područje III" i za investitore na k.č. 4187 i k.č. 4190/3 K.O. Poreč na području Urbanističkog plana uređenja "Servisna zona Poreč - Područje II". Mjera se može iskoristiti do 31.12.2014. godine.
 5. Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji su korisnici sredstava Grada Poreča-Parenzo iz programa za Poticanje poduzetništva i obrtništva (programi Poreč 2 i Poduzetnik 2) ne plaćaju porez na tvrtku ili naziv dvije godine nakon godine u kojoj su zaključili ugovor o korištenju tih sredstava
 6. Poduzetnici (obveznici poreza na tvrtku) početnici koji zapošljavaju najmanje jednog radnika na neodređeno vrijeme plaćaju porez na tvrtku uz slijedeće olakšice:             - 100% oslobođenja poreza na tvrtku za prvu godinu poslovanja             - 75% oslobođenja poreza na tvrtku za drugu godinu poslovanja             - 50% oslobođenja poreza na tvrtku za treću godinu poslovanja
 7. Popust u visini od 10% obračunatog poreza ostvaruje korisnik koji javnu površinu - ugostiteljsku terasu koristi neprekidno tijekom cijele godine, a obračunati porez uplati najkasnije do 30. siječnja tekuće godine.

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

 1. Jednokratno sufinanciranje komunalnog doprinosa od 10% do 30% ovisno o vrijednosti ulaganja, za ulaganje u poduzetničke zone u Gradu Rovinju-Rovigno i Rovinjskom selu.
 2. Sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine za poduzetnike koji ulažu u poduzetničku zonu grada Rovinja-Rovigno i Rovinjskog sela. Za vrijednost ulaganja u iznosu od najmanje 1.000.000,00 Kn sufinancira se komunalna naknada prema pravomoćnom rješenju o naplati komunalne naknade i to u prvoj godini 100 %, u drugoj godini 75 % i u trećoj godini 50 % od dana pravomoćnog rješenja nadležnog Upravnog odjela.
 3. Pomoć poduzetnicima početnicima kroz osiguravanje poslovnog prostora u  Poduzetničkom inkubatoru.
 4. Subvencioniranje kamatne stope Grad Rovinj-Rovigno subvencionira kamatu na poduzetničke kredite za djelatnosti: - proizvodne i izvozne djelatnosti – 3%, - smještajni kapaciteti u turizmu (za podizanje kvalitete smještaja) – 1%, - ulaganja u poduzetničke i servisne zone na području grada Rovinja-Rovigno – 2%, - ulaganja u standarde poslovanja (ISO, HACCP i sl) – 2%
 5. Sporazum o suradnji s Udruženjem obrtnika - sporazumom se utvrđuje suradnja u području poticanja obrtništva na području Grada Rovinja-Rovigno. Poticanje se provodi kroz: - subvencije kamate na kredite dobivene od HBOR-a u visini do 1 postotnog poena od ugovorene kamate, - sufinanciranje promidžbe obrtnika, - sufinanciranje poreza na tvrtku, - sufinanciranje edukacije i stručnog usavršavanja, polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu, - sufinanciranje obrtnika i malih poduzetnika za izradu i implementaciju HACCP i drugih sustava u njihove objekte i poslovanje

GRAD LABIN Grad Labin je temeljem Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Grada Labina broj 13/10, 15/12), smanjio  iznos komunalnog doprinosa za 60% u  Poslovnoj zoni Vinež  II faza, te poslovnim zonama  Ripenda Verbanci i Rogočana. Obračun komunalnog doprinosa za građevine u kojima se obavlja proizvodna djelatnost vrši se do 3,20 metara visine građevine, dok iznad te visine investitor  je oslobođen plaćanja. Povoljna cijena građevinskog zemljišta kompletno opremljenog infrastrukturom. Priključci  su izvedeni do ruba građevinske parcele ili na samu parcelu tako da korisnik plaća samo naknadu za priključak. Pored navedenih poticaja za investitore, Grad Labin pruža svojim poduzetnicima i obrtnicima i slijedeće: smanjenje zakupnine pojedinih poslovnih prostora na području Starog Grada i u  ulici Obala Maršala Tita u Rapcu za 50%, besplatno ustupanje javne površine na trgu Starog Grada za izlaganje i prodaju proizvoda tijekom održavanja fešti ili blagdana, obročno plaćanje naknade za korištenje javnih površina (kiosci i terase), besplatno korištenje poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Labin za  poduzetnike/obrtnike početnike u prvoj probnoj godini. Poduzetnicima i obrtnicima zakupcima poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru plaća se utrošak zajedničke struje, vode, kanalizacije i održavanja (popravci)  zajedničkih prostorija. Organiziranje besplatnih edukacija i predavanja te sufinanciranje edukacija.