28.05.2020

Komunikacijska platforma projekta ASTERIS

Pored već aktivnih web, Facebook i Twitter stranica projekta ASTERIS, formiran je i LinkedIn profil za intenzivniju promociju i kontinuiranu objavu informacija o projektu, predmetnoj tematici i aktualnim događajima te planiranim i realiziranim ciljevima projekta.

Projekt Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios – ASTERIS financiran iz Programa prekogranične suradnje Interrreg Italija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014-2020, tako ima sljedeću komunikacijsku platformu:

www.italy-croatia.eu/asteris
www.facebook.com/Project-ASTERIS-619542138549002
https://twitter.com/AsterisProject
www.linkedin.com/in/project-asteris