21.02.2017

METRIS-ov projekt Centar kompetencije za napredne materijale prošao pred-odabir

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK), Tematskog cilja 1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, Investicijskog prioriteta 1.b., Specifičnog cilja 1.b.2. Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja, jedna od predviđenih aktivnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija s ciljem poboljšanja inovacijskog okruženja i povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru.

Sukladno OPKK-u definirano je da će se bespovratna sredstava dodijeliti putem ograničenog postupka za unaprijed odabrane prijavitelje (s modalitetom trajnog poziva) te su stoga kroz Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru (u daljnjem tekstu: Poziv za iskaz interesa) koji je objavljen dana 29. kolovoza 2016. godine u trajanju do 07. studenoga 2016. godine odabrani prijavitelji koji će imati pravo prijave na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija. Rezultat navedenog pred-odabira je Lista odabranih prijavitelja koji se imaju pravo prijaviti na ovaj Poziv koja je objavljena na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.mingo.hr.

 

Na temelju rezultata procjene ispunjavanja kriterija sukladno Prilogu 6. Postupak ocjene prijava za iskaz interesa (dokumentacije Poziva za iskaz interesa) Odbor za procjenu ispunjavanja kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija utvrdio je da prijavitelj i partneri upisani na Listu odabranih prijavitelja, ispunjavaju Kriterije propisane u Pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija (KK. 01.2.2.03) kako slijedi:

• Kriterij 1. Prihvatljivost prijavitelja i partnera s obzirom na pravni status i oblik pravnog subjekta, obvezno članstvo u jednom ili više hrvatskih klastera konkurentnosti (u daljnjem tekstu HKK) i obvezu učinkovite suradnje;

• Kriterij 2. Učinkovita suradnja u okviru Modela 1.A, 1.B i Modela 2. CEKOM-a (nije primjenjivo na Model 3. CEKOM-a);

• Kriterij 3. Relevantnost predloženog CEKOM-a za jačanje konkurentnosti jednog ili više HKK;

• Kriterij 4. Relevantnost CEKOM-a za jedno ili više S3 prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja;

• Kriterij 5. Definirane projektne aktivnosti istraživanja i razvoja koje pridonose razvoju novih proizvoda i usluga i uvođenju strukturnih promjena u jedno ili više S3 prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja sa time da se prilikom procjene ispunjavanja predmetnog kriterija nije ulazilo u sadržaj i kvalitetu kolaborativnih projekata već samo u njihov broj i usklađenost Akcijskog plana za provedbu strategije istraživanja i razvoja Centra kompetencija i Sporazuma o zajednici prijavitelja u cilju učinkovite suradnje na projektima istraživanja i razvoja. Također, prihvatljivost kolaborativnih aktivnosti istraživanja i razvoja procjenjivati će se u II. fazi Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će u roku 10 (deset) kalendarskih dana od pokretanja II faze Trajnog ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija (odnosno od dostavljanja natječajne dokumentacije za II fazu Poziva unaprijed odabranim prijaviteljima) objaviti datum, vrijeme i mjesto održavanja konferencije za sve prijavitelje sa Liste odabranih prijavitelja. Također će se za prijavitelje s Liste odabranih prijavitelja organizirati informativne i edukacijske radionice, a o datumu, vremenu i mjestu održavanja istih prijavitelji će biti obaviješteni najkasnije 21 kalendarski dan od datuma pokretanja Poziva.

 Više na www.mingo.hr