28.08.2019

Na ušću rijeke Raše postaviti će se senzori za detekciju onečišćenja mora u periodima visokog vodostaja

Crpna stanica Štalije na ušću rijeke Raše koja je pod ingerencijom Hrvatskih voda koje su zajedno s METRIS-om partneri u projektu WATERCARE (INTERREG HR-IT) odabrana je kao nova lokacija za budući sustav real-time senzorike dojave i ispitivanja kakvoće mora u periodu kiša i visokih vodostaja.  METRIS-ovi stručnjaci izašli su na teren 27.08.2019. te prema uputama vodećeg partnera zašli dublje u Raški zaljev odnosno u samu rijeku kako bi uzorkovanje bilo prikladnije te kako bi oprema tog pokretnog laboratorija imala prikladno napajanje i efikasnost u smislu dojavljivanja promjena u razini vode. Takva senzorika „uhvatiti“ će onečišćenje na samom nastanku, omogućiti prikladnu i pravovremenu reakciju te pridonijeti sigurnosti zdravlja ljudi. Trenutno se na terenu provode mjerenja te se određuju tehničke specifikacije opreme koja će biti dizajnirana posebno za tu pilot lokaciju budućeg automatskog sustava za uzorkovanje. I dalje se planira postavljanje senzora za onečišćenja na bazi nafte u uvalu Blaz općine Barban kako bi se osim fekalnih i kemijskih onečišćenja koje u zaljev donosi rijeka Raša, detektirala i ona eventualno nastala nekim neželjenim događajem u Luci Raša, a koji bi mogao ugroziti kakvoću mora  za kupanje te posljedično zdravlje ljudi i štete u ekosustavu.