13.06.2018

Objavljen Javni poziv za PoC7 HAMAG-BICRO-a koji nudi bespovratne potpore za poduzetnike

Na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a objavljen je Javni poziv za PoC7 (Program provjere inovativnog koncepta) koji nudi bespovratne potpore za poduzetnike, u kojemu Ustanova za istraživanje materijala Istarske županije METRIS sudjeluje kao Prepoznati centar. Cjelokupna dokumentacija vezana uz javni poziv dostupna je na http://hamagbicro.hr/javni-poziv-poc7/

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC7 natjecatelj

poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Program je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa:

provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,

izrada funkcionalnog prototipa,

demonstracija tehničke izvedivosti

dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju))

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 35.000 kn do najviše 350.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Intenzitet potpore:

Mikro i mala poduzeća:

Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Srednja poduzeća:

Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 16.346.153,85 kuna raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz zajma Svjetske banke za Drugi Projekt tehnologijskog razvoja - STP II ( 78%) te iz nacionalnih izvora (22%).

Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju "de minimis" potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

Rokovi:

Projektne prijave zaprimat će se od 11. lipnja 2018. do 12. srpnja 2018. u 23:59:59 sati. Prijava se podnosi na način, da se zajedno sa popratnom dokumentacijom, pošalje na jednu od e-mail adresa prepoznatog centra kojeg ste izabrali.

Sve prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu neće biti razmatrane.

Rok za administrativnu provjeru prihvatljivosti od strane prepoznatih centara je 5 radnih dana od dana zatvaranja poziva, odnosno do srpnja 2018.Prepoznati centar e-mailom obavještava natjecatelje o ishodu administrativne provjere.

Rok za dostavu rezultata administrativne provjere prihvatljivosti od strane prepoznatih centara u HAMAG-BICRO je do 19. srpnja 2018. u 23:59:59 sati.

Rezultati provjere dostavljaju se na e-mail adresu: poc@hamagbicro.hr

Inidikativni plan za ugovaranje je listopad-studeni 2018.,a Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u sedmom krugu potpisivat će se ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.

Svi zainteresirani natjecatelji pozvani su na Dan inovacija, koji će se održati u utorak 19. lipnja 2018. godine na lokaciji BIOCentar (Borongajska cesta 83, 10000 Zagreb), u sklopu kojeg će se prezentirati Javni poziv PoC7 programa. Trajanje konferencije je od 9.30 do 15.30 sati.