27.05.2020

Održan je 4. STCM projekta WATERCARE

Radi nemogućnosti održavanja četvrtog sastanka projekta WATERCARE (programa INTERREG HR-IT) u Splitu, u srijedu 27.05.2020. održan je online sastanak putem platforme TEAMS na kojem su sudjelovali svi partneri. Također se sastanku priključio i predstavnik JS-a Marin Miletić. Sastanak je koordinirao vodeći partner CNR IRBIM i raspravljalo se o proteklim i predstojećim aktivnostima po svim radnim paketima. Sastanak je započeo u 10:00 h i završio u 18:30 h.

U sklopu prvog radnog paketa govorilo se o priznavanju dosadašnjih troškova te planiranim izdacima te je METRIS dobio pohvale za ostvarivanje plana u potpunosti. Drugi report je predan 25.05. i očekuje se nadoknada troškova za drugo programsko razdoblje kroz neko vrijeme. Upućeni su partneri kako moraju u SIU sustav unijeti izvještaj za treće programsko razdoblje do 10. srpnja i kako će u SIU sustavu biti dostupni novi iznosi u proračunu nakon prvog vala realokacija. Također Vodeći partner će zatražiti produljenje projekta radi zaostatka u nekim projektnim aktivnostima uzrokovanih COVID-19 pandemijom te su se svi partneri s time složili. Također, pred kraj projekta će se moći ponovno realocirati dio sredstava iz aktivnosti u kojima se uštedjelo u one aktivnosti u kojim je potreban dodatan iznos za realizaciju i uspješnu implementaciju projekta. Izašli su i novi obrasci koje treba koristiti kod izvještavanja te su dostupni na stranicama programa, a novost je i da FLC mora unijeti u SIU COVE obrazac samostalno te ih o tome treba informirati.

U radnom paketu WP2 razgovaralo se o diseminaciji i vidljivosti projekta. Svi partneri će trebati tiskati 180 letaka sredinom projekta i 20 letaka po koncu projekta. Također, svi partneri moraju objaviti informacije o projektu na barem jednoj konferenciji ili u tehničkom časopisu. Brojanje ciljnih skupina mora biti dokazivo te su upućeni partneri kako bi trebali pripaziti na tu činjenicu pri izvještavanju o napretku projekta.

Radni paketi 3, 4 i 5 su tehnički paketi u kojima je rasprava potrajala. Naime, trebale su se definirati točne kontrolne točke u rijekama i u moru za svaku lokaciju (rijeka Raša, Cetina i Neretva) te njihov ukupan broj i frekventnost uzorkovanja kako bi Hrvatske vode mogle naručiti samu uslugu monitoringa, uzorkovanja i laboratorijskih analiza. Trebalo je uskladiti fizikalne i kemijske parametre riječne i morske vode koji će se analizirati kod hrvatskih, odnosno kod talijanskih partnera sukladno direktivama EU. Trebalo je identificirati točke onečišćenja i predvidjeti buduću sliku razvoja, kao i shvatiti bolje situaciju, odnosno događaje koje uzrokuju kritične parametre, odnosno po kojima slijede onečišćenja. Za navedeno je konzultiran matematički model koji su razvili partneri u sklopu projekta WATERCARE kao i pregledana je baza podataka u prethodnih 10-tak godina koji su dostupni redovnim putem monitoringa. Zatim su pregledani podaci za rijeku Arzillu i prezentiran je napredak na radovima oko planirane izgradnje spremnika u Fanu. Raspravljalo se o neophodnoj nadogradnji softvera sukladno specifičnim zahtjevima svake lokacije. Napravljena je kratka prezentacija rada sa softverom WQIS sustava i razgovaralo se o izradi studije izvedivosti i o izradi alata za uzbunjivanje vezanog za bakteriološko onečišćenje mora u sezoni kupanja te vezanog sa samu funkcionalnost opreme. METRIS je svu opremu već nabavio i instalirao na lokacijama Crpne stanice Štalije koja je u ingerenciji Hrvatskih voda te u Luci Bršica u Trgetu te je uspješno testirao i opremu i softver, što je također prezentirano na ovom sastanku. Sljedeći koraci uzorkovanja i monitoringa riječne i morske vode na kontrolnim točkama te putem WQIS sustava kreću kroz koji dan i obuhvatiti će sezonu 2020. što znači kako će se prvi rezultati i za studiju izvedivosti i za sustav dojave i alarmiranja te za detaljnu izradu matematičkog modela širenja onečišćenja u Raškom zaljevu imati već na jesen. Sastanak je protekao vrlo uspješno i postignuti su dogovori po svim točkama te su razjašnjene mnoge nejasnoće i napravljen je detaljan organizacijski plan za sljedeće razdoblje.