16.11.2015

Otvoren Javni poziv za program Provjere inovativnog koncepta (PoC6)

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je dana 16. studenog 2015. javni poziv iz Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) za podnošenje projektnih prijedloga za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA  – "PoC"

 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) za sufinanciranje pretkomercijlanih aktivnosti inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata koji se nalaze  početnoj fazi razvoja novih, proizvoda, usluga i tehnoloških procesa prema procedurama Programa provjere inovativnog koncepta.

Program Provjere inovativnog koncepta provoditi će se u okviru Drugog projekta tehnologijskog razvoja (Second Croatia Science & Technology Project – STP II) za čiju je provedbu Vladi Republike Hrvatske odobren zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD, Svjetska banka). Drugi projekt tehnologijskog razvoja započeo je 31. srpnja 2013.  i provodit će se do 30. srpnja 2017. godine.

Glavni je cilj STPII unaprijediti apsorpciju EU fondova u području istraživanja i razvoja kroz jačanje kapaciteta odabranih ustanova te poticanje potražnje/potrebe za  tim fondovima u poslovnoj i znanstveno-istraživačkoj zajednici.

 1. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA

Prioritet ovog  javnog poziva je putem ciljane potpore malim i srednje velikim gospodarskim subjektima te znanstvenicima i istraživačima zaposlenim u javnim znanstveno-istraživačkim organizacijama omogućiti lakši i brži razvoj inovativnog projekta do iduće faze u postupku pred- komercijalizacije.

Ciljevi ovog javnog poziva su:

 • Omogućiti poduzetnicima financiranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi razvoja i komercijalizacije.
 • Povećanje broja inovativnih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa
 • Smanjiti vrijeme i rizike od faze preliminarnog istraživanja inovativnog koncepta do razvoja i komercijalizacije proizvoda
 • Omogućiti stvaranje novih na znanju utemeljenih poduzeća s potencijalom i sposobnosti za rast i razvoj
 • Stvoriti temelje za otvaranje „spin-off“  poduzeća sa sveučilišta i znanstvenih instituta odnosno pomoći znanstvenicima i istraživačima plasirati svoje ideje i izume iz laboratorija na tržište.
 • Kreiranje zalihe kvalitetnih inovativnih projekata s visokom razinom spremnosti za daljnji razvoj tehnologije i komercijalizaciju
 1. FINANCIJSKA ALOKACIJA

Za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog javnog poziva planirano je ukupno 16 milijuna kn u okviru proračunske aktivnosti A767029 Drugi projekt tehnologijskog razvoja.

 1. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj javni poziv namijenjen je:

 1. Subjektima malog gospodarstva – PoC PRIVATE:
 1. Fizičkim osobama koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo
 2. Malim i srednje velikim poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine

2. Javnim znanstvenim i istraživačkim organizacijama – PoC PUBLIC:

 1. Javne visokoškolske ustanove (kao što je definirano u članku 49. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 2. Javni istraživački instituti (kako je definirano u članku 25. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 1. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Projekti koji će se financirati iz Programa moraju pripadati barem jednoj od navedenih kategorija s time da se naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:

 • Izrada prototipa
 • Demonstracija tehničke izvedivosti
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti kao što su:

 • Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study)
 • Izrada koncepta i strategije za nastavak razvoja ili pripreme za komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)

Dodatne prihvatljive aktivnosti ne smiju prelaziti 10 % ukupnog iznosa koji se dodjeljuje iz Programa PoC.

Aktivnosti koje se neće sufinancirati Programom su sve aktivnosti koje se odnose na razvoj samog proizvoda i komercijalizaciju.

 1. INTENZITET I VRSTA POTPORE

Programom se sufinaciraju prihvatljive projektne aktivnosti bespovratnim sredstvima od min 35.000 kn do max.350.000 kn u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta uvećava se za iznos vlastitog sufinanciranja na koje nema ograničenja maksimalnog iznosa.

PoC PRIVATE:

Mikro i mala poduzeća à Program financira do 70 % ukupnih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih  drugih izvora sredstava.

Srednja poduzeća à Program financira do 60 % ukupnih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

PoC PUBLIC:

Program pokriva do 90 % prihvatljivih troškova projekta pri čemu minimalni iznos. Ostatak od 10% prihvatljivih troškova natjecatelj je dužan osigurati iz vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Potpora pružena kroz Program, a koja se dodjeljuje malim i srednjim poduzetnicima sastavni je dio   Potpore za istraživanje, razvoj i inovacije , kategorija industrijskog istraživanja sukladno „Prijedlogu programa dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a odobrenog 16. siječnja 2015. , a  na snazi je  do 31. 12. 2020.

Potpora koja se dodjeljuje iz Programa za javne znanstvene i istraživačke organizacije pripada u kategoriji javnog financiranja neekonomskih djelatnosti.

 1. UPUTE ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Proces prijavljivanja u Program odvija se u dvije osnovne faze: PRETPRIJAVA i PRIJAVA koje se ispunjavaju putem on-line sustava.

Sustavu se pristupa preko adrese https://onlineprijave.hamagbicro.hr gdje se kreira korisnički račun pomoću kojeg se pristupa sustavu. Po pristupu sustavu, Natjecatelj bira natječaj PoC6 zatim se pristupa obrascima za pretprijavu gdje je jedan od prvih obaveznih koraka odabir Prepoznatog centra s kojim Natjecatelj želi surađivati.

 1. PREPOZNATI CENTRI

Prepoznati centri  su partneri u provođenju Programa provjere inovativnog koncepta te se projekt ne može prijaviti bez odabira Prepoznatog centra. Prepoznati centri su podrška  natjecateljima tijekom cijelog procesa prijavljivanja i implementacije projekta na način da im se natjecatelji obraćaju s pitanjima koja se odnose na tumačanje pravila programa, savjetuju natjecatelje u pisanju prijave kao i kod dileme da li je određeni projekt PoC ili razvoj. Korisnik sam odabire s kojim Prepoznatim centrom želi surađivati. Natjecatelj može odabrati samo jedan Prepoznati centar.

Prilikom odabira Prepoznatog centra molimo natjecatelje da uvaže da Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije – CIRTT radi isključivo s natjecateljima koji dolaze od strane  znanstvenih organizacija. Prijave koje dolaze od malih i srednjih poduzetnika  ljubazno upućujemo da se jave na kontakte drugih Prepoznatih centara.

 1. PRIRUČNIK ZA OPERATIVNE POSTUPKE PROGRAMA

Detaljne  informacije o Programu PoC, uvjetima i načinu prijave, postupcima evaluacije i općim uvjetima sufinanciranja nalaze se u «Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta“ Priručnici i ostala dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Agencije HAMAG-BICRO (www.hamagbicro.hr) i Prepoznatih centara zaduženih za provedbu Programa provjere inovativnog koncepta.

 1. ROKOVI ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

PRETPRIJAVA – rok za predaju je od 16.11.2015. od 12:00 h do 30.11.2015. do 16:00h.

Pretprijava se smatra predanom klikom na „Pošalji“ u on-line sustavu te je kao takva automatski vidljiva  odabranom „Prepoznatom centru“.

Natjecatelji čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra mogu krenuti u proces pisanja prijave. Prepoznati centar ima krajnji rok da sve pretprijave evaluira do 11.12.2015.

PRIJAVA – rok za predaju je do 15.01.2016. do 16:00h.

Prijava se smatra predanom klikom na „Pošalji“ u on-line sustavu te je kao takva automatski vidljiva  odabranom „Prepoznatom centru“. Prepoznati centar ima krajnji rok za evaluaciju kontrolne liste dokumentacije prijave 22.01.2016.

O svim ostalim rokovima evaluacije ovisi broj zaprimljenih prijava te će natjecatelji biti pravovremeno obaviješteni o rokovima.

Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u okviru šestog javnog poziva potpisivati će se za onoliko projekata za koliko bude dostatan iznos osiguranih sredstava.

Priloženi dokumenti sastavni su dio ovog Javnog poziva te se u njima detaljno opisuju uvjeti natječaja.

Obaviještavamo natjecatelje koji su MSP da je u sklopu natječaja izmjenjena  dokumentacija koja se traži uz pretprijavu i prijavu u odnosu na dokuemntaciju koja je bila navedena u najavi natječaja.

HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva.

Više informacija ovdje.