13.05.2021

Početak uzorkovanja za vrijeme kišnog razdoblja za projekt WATERCARE

Dana 13. svibnja 2021. godine, djelatnice METRIS-a su pokrenule sistem automatskog uzorkivača smještenog na Crpnoj stanici Štalije partnera Hrvatskih voda kako bi u narednim kišnim danima uzorkovale vodu ušća rijeke Raše u sklopu projekta WATERCARE programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020. Skupljajući uzorke vode s ušća rijeke raše u narednim periodima kiše te njihovom analizom kemijskih i mikrobioloških parametara, u sklopu ovog projekta namjerava se dobiti uvid u razinu onečišćenja ušća rijeke Raše (zaštićenog dobra pod NATURA 2000 aktom) tijekom sušnih i kišnih perioda.