04.05.2021

Uzorkovanje za vrijeme lijepog vremena za projekt WATERCARE

Dana 4. svibnja 2021. godine provelo se drugo za redom uzorkovanje voda za vrijeme lijepog vremena automatskim uzorkivačem na Crpnoj stanici Štalije, te u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Hrvatskim vodama kao partnerom, na ušću rijeke Raše, kanalu Krapan te plažama na Trgetu i Blazu; sve u sklopu implementacije projekta WATERCARE programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020. 
Uzorkovanje se provodi u sklopu radnog paketa 3 projekta pod nazivom ''Implementacija i monitoring integriranog sustava za kvalitetu voda (WQIS-Water Quality Integrated System)" te će se na temelju dobivenih rezultata moći usporediti razina mikrobiološkog onešićenja ušća rijeke Raše.