Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS.

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje se uređuje u skladu sa važećim općim propisima, propisima EU te internim aktima Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS da omogući pristup istoj, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenica za informiranje

Imenovana službenica za informiranje Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS je Josipa Bilić. E-mail službenice za informiranje je pristupinfo@centarmetris.hr.

Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku te im je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem posebnog usmenog ili pisanog zahtjeva službenici za informiranje. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:
 
 • naziv i sjedište tijela kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se na sljedeće moguće načine:
 
 • putem telefona na broj: +385 (0)52 388 110;
 • elektroničkom poštom direktno službeniku za informiranje;
 • na pripadajućim obrascima: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvatska, na obrascima Zahtjeva spomenutim u točki 4;
 • osobno na adresu: Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvatska, radnim danima od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati.

Naknada za pristup informacijama

Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (u daljnjem tekstu: Kriterijima) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15).

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi:
 
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka ("Narodne novine", broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka ("Narodne novine", broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima ("Narodne novine", broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima ("Narodne novine", broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana ("Narodne novine", broj 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 83/14)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu ("Narodne novine", broj 19/10)
 • Zakon u ustanovama ("Narodne novine", broj 35/08)

Propisi EU
 
 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti
 
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
 
OBRASCI ZA PREUZIMANJE

Obrasci preko kojih stranka ostvaruje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:
 
NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriterijima, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS izdati će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenim u Kriterijima.