Pristupačnost

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019), kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu www.centarmetris.hr.

Stupanj usklađenosti
Internetska stranica je potpuno u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Priprema Izjave o pristupačnosti
Izjava je prvotno sastavljena 02.07.2020.
Upotrijebljena metoda za pripremu Izjave je stvarna evaluacija usklađenosti internetske stranice sa zahtjevima iz Direktive (EU) 2016/2102 putem samoprocjene.
Izjava je preispitana i dorađena 06.07.2020. kada su na internetskoj stranici implementirane smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti.
Izjava je zadnji put preispitana i dorađena 01.10.2020. kada su izmijenjeni kontakt podaci u rubrikama Povratne informacije i podaci za kontakt i Postupak praćenja provedbe propisa.


Povratne informacije i podaci za kontakt
Za davanje povratnih informacija o neusklađenostima te traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive (EU) 2016/2102 korisnike se upućuje na e-mail: metris@iv.hr, odnosno na broj telefona (052) 388110.
Odgovorna osoba za pristupačnost i obradu upućenih zahtjeva korisnika je imenovani Službenik za informiranje Josipa Bilić, e-mail: jbilic@iv.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev korisnika poslan u skladu sa člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Direktive (EU) 2016/2102, obavijest o tome se upućuje upraviteljici kvalitete doc.dr.sc. Vedrani Špada na e-mail: vspada@iv.hr.